Warunki korzystania z serwisu salon.natemataudio.pl


Informacje ogólne i definicje

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego („Warunki Korzystania”) określają zasady korzystania przez użytkowników („Użytkownicy”) z serwisu internetowego www.salon.natemataudio.pl ( „Serwis”) oraz innych zasobów znajdujących się w domenie natemataudio.pl.

Warunki Korzystania dotyczą serwisu internetowego www.salon.natemataudio.pl oraz wszystkich innych serwisów w domenie natemataudio.pl, których właścicielem jest firma Electronic International Commerce Sp. z o.o.

Administratorem i właścicielem serwisu internetowego www.salon.natemataudio.pl jest ELECTRONIC INTERNATIONAL COMMERCE Sp. z o.o., ul. Łuki Wielkie 3/5, 02-434 Warszawa, numer KRS 0000117595, numer NIP: 521-15-82-697. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ( Administrator).

Użytkownikiem serwisu internetowego jest osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej, korzystająca z zasobów serwisu i innych zasobów znajdujących się w domenie eic.com.pl.

Użytkownik serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności, publikowanej niezależnie w innym, widocznym miejscu Serwisu oraz akceptuje wszystkie postanowienia, zawarte w obu dokumentach. Brak akceptacji Użytkownika oznacza, że nie posiada on uprawnień do korzystania z Serwisu i powinien go niezwłocznie opuścić.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Nowe Warunki Korzystania i zasady Polityki Prywatności publikowane są na stronach Serwisu oraz w innych zasobach znajdujących się w domenie natemataudio.pl i dalsze korzystanie z Serwisu oznacza ich akceptację.

Niezapoznanie się z Warunkami Korzystania i Polityką Prywatności nie zwalnia Użytkownika Serwisu i innych zasobów w domenie eic.com.pl z odpowiedzialności za skutki naruszenia go.

Administrator w każdym czasie może zmienić lub usunąć dowolną część Serwisu i innych zasobów w domenie natemataudio.pl bez zapowiedzi i powiadomienia, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników.

Zasady korzystania z Serwisu

Usługi dostępne w Serwisie stanowią informacje, funkcje, dane, aplikacje i inne, zawarte pod adresem internetowym www.salon.natemataudio.pl oraz w innych zasobach znajdujących się w domenie natemataudio.pl

Użytkownik zobowiązany jest do nie korzystania z Serwisu oraz innych stron w domenie natemataudio.pl w celach niezgodnych z prawem lub w sposób, mogący destabilizować jego działanie, naruszyć jego zasoby lub ograniczyć funkcjonalność w całości lub części. Użytkownik zobowiązuje się także nie podejmować prób naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz innych stron w domenie natemataudio.pl i jego Użytkowników poprzez dostęp do obszarów zabezpieczonych lub informacji poufnych.

Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze prawnej odszkodowań za wszelkie roszczenia innych Użytkowników oraz straty i/lub szkody, powstałe w wyniku zachowań Użytkownika, naruszających Warunki Korzystania i/lub Polityki Prywatności.

Zasoby Serwisu oraz innych stron w domenie natemataudio.pl, zawierające hiperłącza do serwisów internetowych i/lub stron www. osób trzecich, nie podlegają kontroli Administratora, który nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w tym zwłaszcza za informacje i opinie w nich zawarte.

Warunki wykorzystywania zasobów prawnie chronionych, zawartych w serwisie

Znaki handlowe, znaki graficzne (logotypy), zdjęcia, nazwy i opisy produktów, powiązane z widocznym znakiem handlowym lub graficznym, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Nazwy produktów i firm, publikowane w Serwisie oraz na innych stronach w domenie natemataudio.pl, są znakami handlowymi, zarejestrowanymi na rzecz Electronic International Commerce Sp. z o.o. lub należą albo należeć mogą do innych uprawnionych; współpracujących Firm.

Wszelkie prawa do wykorzystania w całości lub części chronionych prawnie publikacji Serwisu oraz innych zasobów w domenie natemataudio.pl, które nie zostały wyraźnie udzielone, zostają zastrzeżone.

Administrator udziela Użytkownikom ograniczonego, nieprzenoszalnego, niewyłącznego i odwołalnego pozwolenia na dostęp do zasobów Serwisu oraz innych zasobów w domenie natemataudio.pl, wyłącznie w celu ich prywatnego, niekomercyjnego wykorzystania (w tym kopiowania), zgodnie z Warunkami Korzystania i Polityką Prywatności.